خرابات مغان

در خرابات مغان نور خدا می بینم.. این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم

آذر 89
1 پست