خرابات مغان

در خرابات مغان نور خدا می بینم.. این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم

آذر 89
2 پست